logo

Dolné končatiny dostávajú krv z femorálnej artérie (a. Femoralis). Je to predĺženie vonkajšej iliakálnej artérie, ktoré prechádza cez lacunavasorum pod trieslovým väzom. Vychádza z prednej strany stehna a klesá bližšie k svojmu strednému okraju a nachádza sa v drážke medzi svaly extenzora a aduktora; v hornej tretine tepny sa nachádza vo femorálnom trojuholníku, stredná je femorálna žila. Po absolvovaní femorálneho trojuholníka je femorálna artéria (spolu s femorálnou žilou) zakrytá sartoriovým svalstvom a na hranici strednej a dolnej tretiny stehna vstupuje do horného otvoru femorálno-popliteálneho kanála..

V femorálno-popliteálnom kanáli je femorálna artéria umiestnená spolu s vnútorným kožným nervom dolnej končatiny a femorálnou žilou. Spolu s posledne menovaným sa odchyľuje zadne a prechádza cez spodný otvor kanála k zadnému povrchu dolnej končatiny do popliteálnej fosílie, kde sa nazýva popliteálna artéria.

Stehenná artéria vo svojom priebehu vydáva nasledujúce vetvy, ktoré dodávajú krv do stehna a prednej steny brucha:

 1. povrchová epigastrická artéria (a.epigastricasuperficialis);
 2. povrchová tepna obalujúca iliacu kosť (a. cir-cumflexailium superficialis); 3) vonkajšie genitálne artérie (aa.pudendaeexternae).

Najväčšou vetvou femorálnej artérie je hlboká femorálna artéria (a.profundafemoris). Mediálna artéria, ktorá obklopuje femur (a.circumflexafemorismedialis) a bočná artéria, ktorá obklopuje femur (a.circumflexafemorislateralis), sa od nej odchyľujú.

Popliteálna artéria (a. Poplitea) je priamym pokračovaním femorálnej artérie a je rozdelená na prednú a zadnú holennú tepnu. Okrem toho z nej odbočujú tieto vetvy:

 1. laterálna horná kolená tepna (a. genussuperiorlateralis);
 2. stredná horná kolená tepna (a. genussuperiormedialis);
 3. stredná kolenná artéria (a. genusmedia);
 4. teľacie tepny (AA surales);
 5. laterálna artéria dolného kolena (a.genusinferiorlateralis);
 6. stredná tepna dolného kolena (a.genusinferiormedialis).

Predná holenná tepna (a. Tibialisanterior) (Obr. 13), pohybujúca sa smerom od popliteálnej tepny, ide vpred, prepichuje medziľahlú membránu v proximálnom úseku a siaha k prednému povrchu nohy. Leží tu na prednom povrchu interosseóznej membrány, sprevádzanej dvoma žilami a hlbokým peronálnym nervom (n. Peroneusprofundus). Zostupne ide do chrbtovej tepny chodidla (a.dorsalis pedis).

Od prednej holennej tepny sa odchyľuje niekoľko vetiev:

 1. zadná tibiálna rekurentná artéria (a. rekurenstibialisposterior);
 2. prednú tibiálnu recidivujúcu artériu (a. recurrenstibialisanterior);
 3. laterálna predná členková artéria (a. malleolarisanteriorlateralis);
 4. stredná predná členková artéria (a. malleolarisanteriormedialis).

Dorsálna artéria chodidla (a. Dorsalispedis), ktorá je pokračovaním prednej holennej tepny, vychádza z retinaculummusculorumextensorinferius a ide spolu s r.peroneusprofundus vpred pozdĺž zadnej časti chodidla, ktorá sa nachádza medzi m. extensorhallucis atď. extensorbrevis. Po dosiahnutí medzipriestoru medzi prvou a druhou metatarzálnou kosťou je rozdelená na hlbokú plantárnu vetvu (plantarisprofundus) a prvú dorzálnu metatarzálnu artériu (a.metatarseadorsalisprima)..

V priebehu jej chrbtovej tepny chodidla vydáva niekoľko vetiev:

 • laterálna tarzálna artéria (a.tarealateralis);
 • stredné tarzálne tepny (aa. tarzantemediaty);
 • oblúková tepna (a. arcuata);
 • dorzálne metatarzálne tepny (aa. metatarseaedorsales);
 • dorzálne digitálne tepny (aa.digitalesdorsales);
 • hlboká plantárna vetva (r. plantarisprofundus).

Zadná tibiálna artéria (a. Tibialisposterior), ktorá je vetvou popliteálnej artérie, sleduje zadný povrch dolnej končatiny. Arteria je sprevádzaná dvoma žilami rovnakého mena a n je priamo k nej bočná. tibialis. Smerom nadol a trochu mediálne dosahuje stredný malleolus, ktorý sa ohýba okolo za ním, v strede vzdialenosti medzi ním a okrajom kalkanálnej šľachy..

Zadná holenná tepna poskytuje vo svojom priebehu niekoľko vetiev:

 1. vetva obalujúca fibulu (r. circumflexafibulae);
 2. - vetvy stredných členkov (r. malleolaresmediales) a
 3. kalkanálne konáre (r. Calcanei).

Peronálna artéria (a.peroneafibularis) začína od zadnej tibiálnej tepny. Cestou dáva rad pobočiek;

 1. perforovanie (r. perforans);
 2. spojivové (r. communicans);
 3. bočné vetvy členkov (r. malleolareslaterales); kalkanálne konáre (r. Calcanei).

Na dolnej končatine je veľké množstvo anastomóz medzi veľkými kmeňmi tepien a ich vetvami, ktoré (najmä v kĺboch) tvoria nasledujúce tepenné siete:

 1. kolenný kĺb (rete articulare rod);
 2. stredný členok (rete malleolare mediale);
 3. laterálny členok (rete malleolare laterale);
 4. kalcaneal (rete calcaneum);
 5. chrbtová sieť chodidla (rete dorsalis pedis).

Dolná vena cava, v. cavainferior, ktorý vznikol fúziou dvoch bežných iliakálnych žíl (vv. iliacaecommunes), leží na chrbte mierne vpravo od stredovej čiary. V oblasti dolných bedrových stavcov dolná vena cava tesne prilieha k aorte, ktorá sa nachádza vpravo od nej. Stúpa vyššie, postupne sa odchyľuje od aorty doprava, vstupuje do hrudnej dutiny špeciálnym otvorom v bránici..

Žily dolných končatín sa delia na povrchové, ležiace v podkožnom tukovom tkanive a hlboké sprievodné tepny..

Dolná končatina má dve povrchové žily - veľkú a malú safénovú.

Väčšia saphenous žila (v. Saphenamagna), najvýznamnejšia z safénových žíl tela, je pokračovaním strednej okrajovej žily, prechádza do dolnej časti končatiny pozdĺž predného okraja vnútorného členka, prechádza do podkožného tkaniva pozdĺž stredného okraja holennej kosti. Na ceste do nej prúdi množstvo povrchových žíl dolnej končatiny. V oblasti kolenného kĺbu sa veľká saphenous žila ohýba okolo mediálneho kondyla zozadu a prechádza na prednú stehennú plochu stehna, kde do nej vteká predná femorálna a doplnková saphenous žila. V oblasti foramen ovale prepichuje povrchová vrstva fasciálnej lata stehna veľká safénová žila a steká do femorálnej žily..

Malá safénová žila (v. Saphenaparva) je pokračovaním laterálnej okrajovej žily chodidla. Ohýba sa okolo chrbta bočných členkov a vystupuje hore, prechádza k zadnému povrchu dolnej končatiny, kde ide najprv pozdĺž bočného okraja kalkanálnej šľachy a potom pozdĺž stredu zadného povrchu dolnej končatiny, široko anastomózovaných hlbokými žilami. Po dosiahnutí popliteálnej fosílie sa malá safénová žila dostane pod fasciu a rozdelí sa na vetvy. Jedna z nich tečie do popliteálnej žily a druhá stúpajúca smerom hore sa spája so začiatkom stehennej žily a femoropopliteálnou žilou..

Veľké a malé saphenous žily opakovane anastomóza spolu, obaja sú bohato vybavené ventilmi, ktoré zaisťujú prietok krvi do srdca.

Hlboké žily chodidla a dolných končatín sú spárované a sprevádzajú tepny rovnakého mena. Pochádzajú z plantárneho povrchu chodidla zo strany každého prsta. Po fúzii s ostatnými žilami nôh tvoria zadnú holennú žilu.

Hlboké žily v chrbtovej časti chodidla začínajú dorzálnymi metatarzálnymi žilami, po fúzii s inými žilami stekajú do predných holenných žíl. V hornej tretine dolných končatín sa zadné holenné žily zlúčia s prednými holennými žilami a tvoria popliteálnu žilu (v. Poplitea)..

Popliteálna žila v popliteálnej fosílii leží laterálne a za zadnou časťou popliteálnej tepny, prechádza popliteálnej fosílii, vstupuje do femorálno-popliteálneho kanálika a vstupuje do femorálnej žily..

Stehenná žila (v. Femoralis) je niekedy spárovaná, vo femorálno-popliteálnom kanáli je umiestnená trochu za a laterálne k femorálnej artérii a v strednej tretine stehna - za ňou. Vo fosse iliakálneho hrebeňa a vo vaskulárnej medzere sa nachádza stredne k tepne toho istého mena a vo femorálnom trojuholníku prechádza pod väzivový väz do lacunavasora, kde prechádza do vonkajšej iliakálnej žily (v.iliacaexterna)..

Povrchové žily komunikujú s hlbokými perforujúcimi žilami (vv. Perforantes), z ktorých väčšina má ventily (od 2 do 5). Posledne menované usmerňujú pohyb krvi z povrchových žíl do hlbín.

Úloha povrchových žíl pri odtoku venóznej krvi je zanedbateľná. Pri obštrukcii jednej alebo oboch povrchových žíl sa nepozorujú žiadne významné hemodynamické poruchy, zatiaľ čo hlboká žilová trombóza je sprevádzaná opuchom dolnej končatiny..

Vaskularizácia dolných končatín sa uskutočňuje kombináciou hlavného a kolaterálneho systému prietoku krvi. Preto s ňou priamo súvisia dve veľké zóny - aorto-iliakálna a femorálna-popliteálna. Ak je poškodený hlavný prietok krvi, sú zapnuté rôzne adaptívne mechanizmy a krvný obeh v končatinách je zabezpečený vetvami týchto dvoch zón - bedrovej, glutálnej, vnútornej iliak, hlbokých tepien stehien a holenných tepien. Odtok sa vykonáva prostredníctvom systému s rovnakým názvom hlavných žíl a ich vetiev.

Stehná a cievy

Dolné končatiny dostávajú krv z femorálnej artérie. Femorálna artéria femuru (a. Femoralis) (obr. 239) je pokračovaním vonkajšej iliakálnej artérie, ktorá prechádza vaskulárnou medzerou pod väzivom pupar. Femorálna artéria leží v prednej femorálnej drážke, potom vstupuje do femorálno-popliteálneho kanálika a vstupuje do popliteálnej fosílie. Pri silnom krvácaní v oblasti stehna sa femorálna artéria pritlačí na miesto jej výstupu z vaskulárnej medzery do ochlpenia. Najväčšou vetvou femorálnej artérie je hlboká femorálna artéria. Dodáva krv svalom a pokožke stehien (stredné a bočné tepny obklopujúce stehno, tri perforujúce tepny)..

Obr. 239. Plavidlá a nervy dolnej končatiny (anteromediálny povrch). A - povrchové: 1 - femorálna žila; 2 - veľká safénová žila; 3 - predný kožný nerv stehna; 4 - safénový nerv nohy a stredný okraj zadnej plochy stola; 5 - začiatok veľkej safénovej žily; 6 - kožná vetva povrchového holenného nervu; 7 - kožná vetva hlbokého peronálneho nervu; 8 - kožná vetva povrchového peronálneho nervu; 9 - femorálna artéria; 10 - laterálny kožný nerv stehna. B - hlboká: 1 - obyčajná iliakálna artéria; 2 - vnútorná iliakálna artéria; 3 - vonkajšia iliakálna artéria; 4 - ingvinálny väz; 5 - femorálna artéria; 6 - femorálna žila; 7 - hlboká tepna stehna; 8 - safénový nerv nohy a stredná hrana dorzálnej časti nohy; 9 - predná holenná tepna; 10 - kožná vetva hlbokého peronálneho nervu; 11 - arteriálna sieť dorsum nohy; 12 - predné holenné žily; 13 - hlboký peronálny nerv; 14 - svaly rekta femoris; 15 - svalové vetvy femorálneho nervu; 16 - šitý na mieru (odrezaný); 17 - femorálny nerv

Femorálna artéria na výstupe z femorálno-popliteálneho kanálika prechádza do popliteálnej artérie, ktorá vydáva vetvy kolennému kíbu a prechádza do členkovo-popliteálneho kanálika a delí sa na prednú a zadnú holennú tepnu..

Predná holenná tepna prepichuje interosseóznu membránu dolnej končatiny v jej hornej tretine a prechádza medzi svaly prednej skupiny dolnej končatiny. Pri zostupe prechádza do tepny dorzálnej časti chodidla, ktorá leží povrchovo a dá sa cítiť na dorzálnej časti chodidla. Predná holenná tepna zásobuje svaly predných nôh a chrbtovú časť chodidla. Jedna z vetiev tepny dorsum chodidla prechádza prvým intermetatarzálnym priestorom k podošve, kde sa podieľa na tvorbe plantárneho arteriálneho oblúka..

Zadná holenná tepna (Obr. 240) zostupuje pozdĺž členkovo-popliteálneho kanála, ohýba sa okolo stredného členka (na tomto mieste sa na ňom skúma pulz), prechádza na chodidlo, kde sa delí na stredné a bočné plantárne tepny. Bočné plantárne artériové anastomózy v oblasti prvého intermetatarzálneho priestoru s vetvou tepny dorzálnej časti chodidla, ktorá tvorí plantárny arteriálny oblúk.

Obr. 240. Plavidlá a nervy dolnej končatiny (zadná strana). A - povrchové: 1 - stredné gluteálne nervy; 2 - konáre zadného kožného nervu stehna; 3 - sedací nerv; 4 - popliteálna žila; 5 - spoločný peronálny nerv; 6 - holenný nerv; 7 - malá safénová žila; 8 - laterálny kožný nerv nohy; 9 - malá safénová žila; 10 - kožný nerv nohy; 11 - začiatok malej safénovej žily; 12 - stredný kožný nerv nohy; 13 - safenózny nerv nohy a stredný okraj chrbta chodidla; 14 - popliteálna artéria; 15 - veľká safénová žila; 16 - dolné glutálne nervy. B - hlboký: 1 - vynikajúci lepivý nerv; 2 - lepšia lepková tepna; 3 - lepšia žilová žila; 4 - sval piriformis; 5 - diera hruškovitého tvaru; 6 - sedací nerv; 7 - popliteálna žila; 8 - popliteálna artéria; 9 - spoločný peronálny nerv; 10 - holenný nerv; 11 - popliteálna artéria; 12 - peronálna artéria; 13 - peronálne žily; 14 - zadné holenné žily; 15 - zadná holenná tepna; 16 - holenný nerv; 17 - hlboká pudendálna artéria; 18 - pudendálny nerv; 19 - dolná lepková tepna; 20 - dolný gluteálny nerv; 21 - otvor v tvare hrušky

Zadná tibiálna artéria dodáva krv zadným a bočným svalovým skupinám dolnej končatiny, laterálnym a stredným plantárnym tepnám - koži a svalom podrážky..

K odtoku venóznej krvi z dolných končatín dochádza cez povrchové a hlboké žily.

Hlboké žily v oblasti chodidla a dolných končatín sú spárované; sprevádzajú tepny rovnakého mena. Všetky hlboké žily v popliteálnej fosílii sa zlúčia do jednej popliteálnej žily (pozri obrázok 240), ktorá leží vedľa tepny rovnakého mena a stúpa hore a prechádza do nepárovej femorálnej žily. Ten leží stredne k femorálnej artérii. Femorálna žila, ktorá prešla vaskulárnou medzerou, prechádza do vonkajšej iliakálnej žily, ktorá sa na úrovni sakroiliakálneho kĺbu spája s vnútornou iliačnou žilou a tvorí spoločnú iliačnú žilu. Pravá a ľavá spoločná iliačná žila, ktorá sa spája na úrovni IV bedrových stavcov, tvorí dolnú venu cava.

Na dolnej končatine sú dve povrchové žily: veľká a malá saphenous.

Väčšia saphenous žila (pozri obr. 239) začína na strednom-lymfatickom okraji dorsum chodidla, stúpa pozdĺž stredného povrchu dolnej končatiny a stehna, približuje sa k foramen oválu a tečie do femorálnej žily.

Malá safénová žila pochádza z bočného okraja chodidla, stúpa po chrbát dolnej končatiny a prúdi do popliteálnej žily v popliteálnej fosílii..

Femorálna artéria: štruktúra, funkcia, anatómia

Anatómia je veda, ktorá študuje štruktúru človeka. V tomto článku sa zameriame na femorálnu artériu, jej umiestnenie a hlavné vetvy.

umiestnenia

Femorálna artéria odchádza a pokračuje vo vonkajšej iliakálnej artérii, vzniká vo vaskulárnej medzere pod ingvinálnym ligamentom. Na vonkajšej strane stehna sa pohybuje nadol a je mediálne umiestnený v drážke medzi svalovými skupinami (predné a stredné). Jeho horná tretina je v femorálnom trojuholníku, ktorý sa nachádza na liste širokej fascie, zhora je pokrytá jeho povrchovým listom; na mediálnej strane k nej susedí femorálna žila.

Z vonkajšej strany femorálneho trojuholníka vstupuje femorálna artéria a žila, ktoré sú pokryté sartoriovým svalom, približne na hranici dolnej a strednej tretiny stehna, do aduktorského kanála, do jeho horného otvoru. Tu je v kanáli safénový nerv a, ako už bolo spomenuté, femorálna žila. Artéria a žila sa odchyľujú zozadu, prechádzajú cez spodný kanálikový otvor, nasledujúc spodnú končatinu (jej zadný povrch), zostupujúc do popliteálnej fosílie, kde prechádzajú do popliteálnej artérie.

Kde je femorálna artéria u ľudí? Táto otázka sa často kladie. Pozrime sa na to podrobnejšie v tomto článku..

Hlavné vetvy femorálnej artérie

Niekoľko vetiev, ktoré zabezpečujú prívod krvi do stehna a brušnej steny v prednej časti, sa odchyľuje od femorálnej artérie. Čo sú tieto vetvy?

Epigastrická povrchová artéria sa oddeľuje od femorálnej artérie, alebo skôr od jej prednej steny, v oblasti ingvinálneho väzu, prehlbuje sa do povrchového listu širokej fascie, potom sa zdvíha a stredne prechádza k prednej brušnej stene. Subkutánne prechádza do pupočného kruhu, kde anastomizuje (zlučuje) s niekoľkými ďalšími vetvami. Hlavnou funkciou vetiev povrchovej epigastrickej tepny je dodávanie krvi do kože brušnej steny pred a do vonkajších šikmých svalov brucha..

Vonkajšie genitálne tepny, najčastejšie ich dva alebo tri kmene, majú stredný smer, ohýbajú sa po obvode femorálnej žily (zadná a predná). Potom jedna z tepien mieri hore, dosahuje oblasť nad pubou a vidličkami v koži. Ostatné dva prechádzajú cez hrebeňový sval a prepichujú fasciu stehna, ponáhľajú sa na stydké pysky (miešok). Sú to takzvané predné labiálne vetvy..

Z nich sa skladá femorálna artéria. Jej anatómia je jedinečná.

Inguinálne vetvy

Inguinálne vetvy s malými kmeňmi sa rozprestierajú od vonkajších genitálnych tepien (počiatočná časť femorálnej artérie), potom prechádzajú do oblasti etmoidnej fascie, fascia stehien je široká, dodáva krv hlbokým a povrchovým lymfatickým uzlinám trieslovín, ako aj kožu..

Hĺbková tepna stehna

Hlboká femorálna artéria, počínajúc jej zadnou stenou, ktorá je približne o 3 až 4 cm nižšia ako ligatálny väz, prechádza pozdĺž hrebeňových a iliopsoových svalov, na začiatku vystupuje smerom von a potom dole, umiestnená za femorálnou artériou. Toto je jeho najväčšia pobočka. Potom, čo tepna nasleduje medzi aduktorskými svalmi a širokým stredným stehenným svalstvom, a jej koniec je približne dolná tretina stehna medzi dlhými a veľkými aduktorskými svalmi s prechodom na perforujúcu artériu.

Toto sú početné vetvy femorálnej artérie.

Ohýbanie okolo stehennej kosti, stredná tepna, pohybujúca sa preč od hlbokej a za stehnovej tepny, prechádza dovnútra, preniká priečne do hrúbky hrebeňa a svalu ilio-bedrových aduktorov stehennej svaly, potom sa ohýba okolo krku stehennej kosti zo strednej strany..

Vetvy siahajúce od stredovej tepny

Z mediálnej tepny vychádzajú tieto vetvy:

 • stúpajúca vetva je malý kmeň so smerom nahor a dovnútra; vetvenie pri približovaní sa k hrebeňovým a dlhým aduktorským (proximálnym) svalom;
 • priečna vetva prebieha stredne a dole po povrchu hrebeňového svalu, prechádza medzi dlhým aduktorom a hrebeňovým svalstvom, potom medzi dlhými a krátkymi svaly aduktora; zaisťuje prívod krvi do dlhých a krátkych aduktorských svalov, zrnitých a vonkajších svodičov.
 • hlboká vetva - pomerne veľký kmeň, je pokračovaním mediálnej tepny. Má zadný smer, prechádzajúci medzi štvorcom a vonkajším obturátorským svalstvom, potom je rozdelený na zostupné a vzostupné vetvy;
 • vetva acetabula, malá artéria, ktorá anastomuje s vetvami iných tepien, zabezpečuje prekrvenie bedrového kĺbu krvou. To je miesto, kde je cítiť pulzovanie femorálnej artérie.

Bočná tepna

Bočná tepna stehennej kosti je veľmi veľká nádoba, ktorá sa odbočuje takmer na samom začiatku hlbokej tepny stehnovej kosti z vonkajšej steny. Zvonku sa rozširuje pred iliopsoovský sval, ale za svaly stehna a konečníka a oddelí sa pri dosiahnutí trochanter stehennej kosti..

a) stúpajúca vetva prechádza pod sval, ktorý ťahá fasciu lata a gluteus medius; má smer hore a von.

b) zostupná vetva je silnejšia ako predchádzajúca vetva. Odchádza z vonkajšieho povrchu hlavného kmeňa, prechádza pod svaly rekta femoris, klesá pozdĺž drážky umiestnenej medzi bočnými a strednými širokými svalmi stehna. Tieto svaly zásobujú krvou. Anastomózy v oblasti kolena s vetvami popliteálnej artérie. Po ceste dodáva krv do hlavy svalu štvorhlavého svalu a tiež sa vetví do pokožky.

c) priečna vetva - malý kmeň dodávajúci krv do svalu rekta (jeho proximálna časť) a laterálneho širokého svalu stehna, laterálny smer.

Dierovacie tepny

Tri perforujúce tepny sa odchyľujú v rôznych úrovniach od hlbokej tepny stehna a potom sa pohybujú dozadu na stehne v oblasti pripojenia aduktorských svalov k stehennej kosti. Začiatok prvej perforujúcej artérie je na úrovni dolného okraja hrebeňového svalu; druhá začína na krátkom aduktorovom svale (spodná hrana) a tretí na spodnej strane aduktorského svalu. Po prechode cez svaly adduktora v miestach, kde sú pripevnené k stehennej kosti, všetky tri vetvy nachádzajú východ na zadnom povrchu. Krvné zásobovanie týchto svalov: aduktor, semimembranosus, semitendinosus, biceps femoris a koža v tejto oblasti.

Z druhej a tretej vetvy sú zase malé vetvy, ktoré živia stehennú časť perforujúcej tepny.

Klesajúca kolenná tepna

Klesajúca kolenná artéria je veľmi dlhá cieva, ktorá sa rozprestiera od femorálnej artérie vo vnútri aduktorského kanála (niekedy sa začína od laterálnej artérie, ktorá sa ohýba okolo femuru). Zostupuje spolu so safenóznym nervom pod doštičkovou platňou, prechádza za sval sartorius, potom obchádza vnútorný stehenný kondyl a končí v hrúbke svalov tejto oblasti a kapsuly kolenného kĺbu..

 • subkutánna vetva, ktorá dodáva strednú časť svalu obrovského svalu;
 • kĺbové vetvy, ktoré tvoria kolennú kĺbovú sieť ciev a sieť čeľustí.

Preskúmali sme femorálnu artériu, jej anatomickú štruktúru.

Femorálna artéria - hlavná úloha v ľudskom obehovom systéme

Veda, ktorá podrobne študuje štruktúru ľudského tela, sa nazýva anatómia. Pomerne veľká časť je venovaná kardiovaskulárnemu systému tela. Krvné zásobovanie je životne dôležitou funkciou, bez ktorej nie je možná existencia. Obzvlášť dôležité je vedieť, ako pre zdravotníckych pracovníkov, tak pre každého občana, umiestnenie hlavných tepien ľudského tela. Tieto informácie sa požadujú v prípade zranenia. Ak dôjde počas zranenia k poškodeniu veľkej tepnovej cievy, život človeka bude závisieť aj od niekoľkých minút. V tomto prípade, keď viete presné umiestnenie tepien, môžete zastaviť ťažké krvácanie, poskytnúť prvú pomoc obeti.

Časté choroby

Ľudská stehenná artéria je cievou, ktorá poskytuje jedlo a kyslík do všetkých rezov a bunkových štruktúr dolných končatín. V dolnej časti a v oblasti slabín, ako aj v prednej stene brušných svalov prechádza krvný obeh veľké a malé cievy, ako aj rozvetvené kapiláry. Vykonáva veľké množstvo funkcií, preto lekári často diagnostikujú problémy inej povahy. Medzi najbežnejšie choroby patria:

 1. Ateroskleróza. Tvorba cholesterolových plakov na stenách krvných ciev. V závažných prípadoch môže dôjsť k úplnému upchatiu potrubia, ktoré je smrteľné. Preto je veľmi dôležité včas sa poradiť s lekárom a podrobiť sa diagnóze patológií;
 2. Trombóza. Krvné zrazeniny môžu byť fatálne. Krvné zrazeniny, ktoré sa tvoria v dolných končatinách, sa často dostanú do malých ciev mozgu. Výsledkom je mŕtvica;
 3. Occlusion. Toto ochorenie sa vyznačuje zúžením lúmenu alebo jeho úplným zablokovaním v dôsledku spazmov alebo embólie, ktoré sú sprevádzané lokálnymi ischemickými chorobami. Výsledkom je narušenie krvného obehu v dolných končatinách aj v panvovej oblasti. Vyvíjajú sa rôzne patologické procesy, ktoré sú nebezpečné nielen pre zdravie pacienta, ale aj pre jeho život;
 4. Mechanické poškodenie. Rôzne životné situácie môžu viesť k narušeniu integrity stien femorálnej artérie. V dôsledku toho sa môže otvoriť vnútorné aj vonkajšie krvácanie. V takom prípade je potrebné neodkladne poskytnúť obeti prvú pomoc, potiahnuť končatinu turniketom nad miestom zranenia a čo najskôr ho dopraviť do zdravotníckeho zariadenia. Smrť zabráni iba správnymi a naliehavými opatreniami..

umiestnenia

Poloha padá na oblasť, ktorá je lekársky klasifikovaná ako femorálny trojuholník. Stehenná artéria je prirodzeným predĺžením vonkajšej iliakálnej artérie. Cesta začína pod ingvinálnym ligamentom a vedie pozdĺž sulku iliálneho hrebeňa. Potom sa plavidlo stretne so žilou a kanálikmi prechádza do dolnej časti končatiny a prechádza do popliteálnej fosílie, kde už popliteálna tepna pochádza. V hornej časti je nádoba umiestnená povrchovo, je zakrytá iba stehennou fasciou. Toto usporiadanie vám umožňuje ľahko cítiť plavidlo prstami..

Projekcia bežnej femorálnej tepny ide zhora nadol. Začína to von a ide dovnútra. Jeho začiatok je považovaný za stred intervalu medzi prednou bedrovou chrbticou a predošlou symfýzou. Na určenie priemetu plavidla je potrebné, aby osoba zaujala osobitnú polohu tela. Z tohto dôvodu sú bedrové a kolenné kĺby ohnuté. To umožňuje odhaliť Kenovu líniu. Tieto informácie sú potrebné na vykonanie správneho zúženia plavidla, ak je potrebné ho prekrývať (napríklad v prípade zranení alebo zranení odlišnej povahy).

 • pod ingvinálnym väzom;
 • namiesto femorálneho trojuholníka;
 • vo femorálno-popliteálnom kanáli.

vetvenia

Niekoľko menších sa oddeľuje od spoločnej femorálnej artérie. Každá vetva plní veľmi dôležité funkcie, dodáva tkanivám výživu a kyslík. Medzi ne patrí:

 1. povrchová epigastrická tepna. Dodáva krvný tok do vonkajšieho šikmého svalu brucha a pokožky prednej peritoneálnej steny. Jeho smer siaha od spodnej časti ingvinálneho väzu a vedie k pupočnému kruhu. V oblasti pupku sa spája s vynikajúcou epikraniálnou cievou;
 2. povrchová stehenná kosť. Poskytuje výživu pre trieslové svalové vlákna, ako aj lymfatický systém a pokožku;
 3. vonkajšie genitálne tepny. Množstvo sa líši, sú 2 alebo 3 kusy. Zahŕňa niekoľko menších plavidiel. Poskytuje krv šourku u mužov a stydkých pyskov u žien;
 4. trieslovinové vetvy. Vyživujte a dodávajte kyslík do oblasti slabín;
 5. hlboká tepna. Je to najväčšia pobočka. Na druhej strane má niekoľko veľkých a malých vetiev. Poskytuje krv svalom, kĺbom a hlbokým vrstvám epidermy;
 6. zostupne koleno. Zahŕňa kĺbové a podkožné vetvy, pomocou ktorých sa vykonáva krvný obeh.

Hlboká femorálna artéria má tri veľké vetvy. Medzi ne patrí stredný, bočný, perforujúci. Každá z vetiev plní svoje vlastné funkcie a zásobuje viacerými štruktúrami dolných končatín.

Stehná a cievy

Femorálna artéria, a. femordlls (Obr. 63), je pokračovaním vonkajšej iliakálnej artérie, prechádza pod väzivovým ligamentom (cez vaskulárnu medzeru) laterálne k žile rovnakého mena, sleduje drážku ilio-hrebeňa nadol, zakrytú (v femorálnom trojuholníku) iba fasciou a kožou. V tomto okamihu môžete pocítiť pulzáciu femorálnej artérie. Potom tepna vstúpi do aduktorského kanála a ponechá ju v podkolennej dutine.

Vetvy sa oddeľujú od femorálnej artérie:

1. povrchová epigastrická artéria, a. epigastrica superficialis, prechádza etmoidnou fasciou k prednému povrchu stehna, potom vedie k prednej stene brucha, kde dodáva spodnú aponeurózu vonkajšieho šikmého brušného svalu, podkožného tkaniva a kože; anastomózy s vetvami vynikajúcej epigastrickej tepny (z vnútornej hrudnej tepny).

2 Povrchová tepna, ktorá sa ohýba okolo ilium, circumflexa iliaca superficialis, prebieha laterálne rovnobežne s ligatúrnym väzom k prednej prednej bedrovej chrbtici a vetví sa do susedných svalov a kože. Anastomózy s hlbokou tepnou okolo ilium (z vonkajšej iliakálnej tepny) a so stúpajúcou vetvou bočnej tepny obklopujúcej femur.

3 Vonkajšie genitálne artérie, aa. pudendae externae (2-3), choďte cez subkutánnu fisúru (hiatus saphenus) pod kožu stehna a choďte do mieška - predných skrolárskych vetiev, rr. škvrnitosti anteriores, u mužov alebo na pyskovitú labku - predné labiálne vetvy, rr. u žien vyvoláva anteriore.

4 Hlboké stehenné tepny, a. profunda femoris (najväčšia vetva femorálnej artérie), ktorá sa odchyľuje od zadného polkruhu, 3 až 4 cm pod väzivovým ligamentom, dodáva stehne krv. Z hlbokej tepny stehna stredné a bočné tepny obchádzajú stehnovú stenu a perforované tepny.

1) Mediálna artéria, obal stehennej kosti, a. circumflexa femoris medialis, mediálne sleduje, sa ohýba okolo femorálneho krku a dáva vzostupné a hlboké vetvy, rr. ascendens et profundus, do iliopsoas, hrebeň, vonkajší obturator, hruškovité a štvorcové svaly stehien. Mediálna artéria, ktorá obklopuje stehennú anastomózu s vetvami obturatívnej tepny, bočná artéria obklopujúca stehennú kosť a prvá perforujúca artéria (z hlbokej artérie stehennej kosti) a odošle acetabulaárnu vetvu, pán acetabuldris, do bedrového kĺbu..

2 Bočná artéria, obvod stehennej kosti, a. circumflexa femoris laterdlis so stúpajúcou vetvou, pán ascendens, dodáva svaly gluteus maximus a fasciálny široký fasciálny tenzor, anastomózy s vetvami gluteálnych tepien. Zostupné a priečne vetvy, rr. descendens et transversus, dodávajú krv svalom stehien (krajčír a štvorhlavý sval).

Klesajúca vetva medzi stehennými svalmi nadväzuje na kolenný kĺb, anastomózy s vetvami popliteálnej artérie.

3 Kŕmenie artérií, aa. perfordntes (prvý, druhý a tretí) sa posielajú do zadnej časti stehna, kde dodávajú krv bicepsom, semitendinózam a semimembranóznym svalom. Prvá perforujúca artéria prechádza do zadných svalov stehna pod hrebeňovým svalstvom, druhá pod krátkym aduktorovým svalom a tretia pod dlhým aduktorovým svalom. Tieto tepny dodávajú krv do svalov zadnej časti stehna, anastomózy s vetvami popliteálnej artérie.

5. zostupná artéria kolena, a. rod klesá [a. descendens geniculdris], odchádza z femorálnej artérie v aduktorovom kanáliku, prechádza do predného povrchu stehna cez šľachovú medzeru adduktorového hlavného svalu spolu s safénovým nervom, potom zostupuje do kolenného kĺbu, kde sa podieľa na tvorbe kolennej kĺbovej siete, kde sa podieľa na tvorbe kolenného kĺbu.

Ateroskleróza ciev dolných končatín

Opakujúca sa bolesť nôh je zvyčajne spojená s únavou, nepohodlnou obuvou alebo dokonca so zranením. Môže to však byť prvý príznak nebezpečného ochorenia - multifokálna ateroskleróza dolných končatín. Predčasný prístup k lekárovi môže viesť k rozvoju gangrény a smrti..

Odstraňovanie aterosklerózy tepien nôh

Čo je ateroskleróza aorty a tepien dolných končatín, je zložitá patológia, ktorá sa prejavuje narušením krvného zásobovania a procesu bunkovej výživy. V medzinárodnej klasifikácii chorôb je ateroskleróza ciev dolných končatín spojená s obštrukciou ciev femorálnej a popliteálnej oblasti diagnostikovaná ako obliteračná. V ICD10 je priradený kód 170.2. Je to kvôli prítomnosti termínu obliterujúci endarteritída - chronické vaskulárne ochorenie postihujúce cievy a tepny nôh.

Vývoj choroby je sprevádzaný postupným zužovaním krvných ciev, blokádou vaskulárneho lúmenu a výskytom gangrény..

V medicíne existujú 2 teórie vzniku aterosklerózy. Prvá z nich vysvetľuje vývoj choroby tvorbou plaku so súčasnou prítomnosťou rizikových faktorov, narušením integrity cievnej steny a zmenami v citlivosti receptorov. Cholesterol patrí k lipidom a je hlavnou zložkou bunkovej membrány. Ak je metabolizmus lipidov narušený a hladina cholesterolu v krvi stúpa, je poškodená stena cievy.

Druhá teória spája vývoj choroby s narušením imunitného systému a zhoršením stavu krvných ciev v dôsledku zvýšeného obsahu toxínov v krvi..

Výsledkom procesov, bez ohľadu na ich pôvodnú príčinu, je ukladanie lipidov na povrch ciev. To spúšťa zápalový proces, ktorý zahŕňa makrofágy, biele krvinky, lymfocyty a monocyty. Aktivita monocytov ich presúva z vnútornej dutiny cievy na stenu, čo vedie k rozvoju aterosklerózy. Potom sa premieňajú na veľké bunky, ktoré absorbujú cholesterol a lipidy s nízkou hustotou. Vysoká koncentrácia enzýmov vedie k rýchlemu rastu aterosklerotických plakov, ktoré uzatvárajú lúmen, deformujú steny a zhoršujú elasticitu cievy..

Forma zahladzujúcej sa aterosklerózy dolných končatín je diagnostikovaná u 10% ľudí vo veku nad 65 rokov..

Medzi aterosklerotické choroby patrí OASNK na tretie miesto v prevalencii. Na prvý - tepny a krvné cievy srdca, nasleduje ochorenie ciev mozgu a krku.

Príčiny patológie

K ateroskleróze dolných končatín vedie množstvo dôvodov:

 • hyperlipidémia;
 • Fajčenie a zneužívanie alkoholu;
 • Nadváha;
 • Nevyvážená strava s prevahou tukových, slaných a vysokokalorických potravín;
 • Genetická predispozícia;
 • Časté stresové situácie a nepríjemné psychologické podnebie;
 • Vek;
 • Hypodynamia;
 • Časté prepracovanie;
 • trauma.

Vzniká choroba a v dôsledku existujúcich chorôb. Ateroskleróza sa obvykle prejavuje na pozadí diabetes mellitus a hypertenzie, infekcií, chorôb endokrinného systému..

Porážka aterosklerózy dolných končatín v starobe je sprevádzaná traumou, chirurgickým zákrokom a podchladením..

Príznaky a štádiá choroby

Prvými príznakmi aterosklerózy sú časté prechladnutie nôh, otupených prstov, kŕče lýtkových svalov a únava, ku ktorej dochádza pri fyzickej námahe. Bolesť sa zvyčajne objaví vo svaloch dolnej časti nohy. Dôvodom je skutočnosť, že nesú zvýšené zaťaženie a majú menej tepien. Ako choroba postupuje, bolesť sa šíri na nohy. Potom sa vyvinie prerušovaná klaudikácia: vyznačuje sa silnou bolesťou, ktorá sa vyskytuje pri chôdzi v lýtkových svaloch, stehne a bedrovom kĺbe. Prerušovaná bolesť môže byť veľmi závažná a dokonca ani osoby, ktoré zmierňujú bolesť, útok úplne nezastavia.

Ďalší vývoj choroby vedie k:

 • Častá necitlivosť chodidiel;
 • kŕče;
 • Zmeny farby pleti;
 • Pocit ťažkosti;
 • Arteriálna trombóza alebo embólia;
 • Nedostatok pulzu pod kolenom, členkom a stehnom;
 • Trofické poruchy;
 • cyanóza.

Trofické poruchy (výskyt vredov, šupinatých nechtov, vypadávanie vlasov) vyvolávajú pokles objemu a hmotnosti svalov. Ak ignorujete tieto príznaky aterosklerózy a nezačnete liečbu, budú sa vyvíjať a prejavovať sa ako:

 • Silná necitlivosť chodidiel pri chôdzi;
 • Ťažká bolesť, dokonca aj v pokoji;
 • Poruchy spánku spôsobené bolestivými pocitmi vo svaloch nôh;
 • Nehojivé bolestivé vredy, dosahujúce priemer 1-3 cm;
 • nekróza.

Zablokovanie iliakálnej artérie môže viesť k impotencii. Uzatvorenie lúmenu krvnej cievy femorálnej popliteálnej oblasti končí v plešatosti dolnej končatiny a aorto-iliakálnej zóne - v plešatosti dolnej tretiny stehna. V neskoršej fáze začína sčernanie kože prstov a chodidiel, čo naznačuje vývoj gangrény.

Symptómy sa zvyčajne vyvíjajú pomaly, až kým sa neobjaví akútna trombóza, ktorá ostro zhoršuje klinický obraz. Výskyt obliterujúcej endarteritídy a diabetických lézií malých ciev zvyšuje nebezpečenstvo pre život pacienta. Aby sa predišlo rozvoju choroby, zvyčajne sa predpisuje amputácia končatín..

Klasifikácia choroby

V medicíne existuje niekoľko klasifikácií aterosklerózy dolných končatín. Podľa klinického priebehu choroby sa rozlišujú 2 formy:

V mieste patológie sa choroba delí na:

 • Ateroskleróza hlavných tepien dolných končatín;
 • Ateroskleróza tepien stehien, bedrového kĺbu;
 • Ateroskleróza ilio femorálnych ciev;
 • Ateroskleróza hlbokej femorálnej artérie;
 • Ateroskleróza nohy;
 • Ateroskleróza iliakálnej artérie;
 • Ateroskleróza holennej tepny;
 • Ateroskleróza kolien.

Prvá forma choroby je diagnostikovaná častejšie a zvyčajne u mužov. U žien sa toto ochorenie rozvíja iba počas menopauzy, keď je v tele silná hormonálna nerovnováha..

Choroby veľkých a periférnych ciev sa tiež delia podľa klinickej formy na aterosklerózu, trombangitídu a aortoarteritídu. Podľa úrovne kompenzácie obtokových ciest krvného obehu je choroba rozdelená na kompenzovanú, subkompenzovanú, dekompenzovanú.

Etapy aterosklerózy

Vývoj ischémie v dolných končatinách je rozdelený do 5 etáp:

 • angioneurotický;
 • Thrombotic;
 • trofický;
 • necrotic;
 • Snětivý.

Klasifikácia Leriche Fontaine je podmienená znížením krvného obehu alebo ischémiou dolných končatín, ktorá bola výsledkom zníženia alebo úplného zastavenia arteriálneho krvného pohybu. Je to vhodnejšie, preto ho radšej používajú angiológovia z mnohých krajín. Klasifikácia rozlišuje 4 stupne:

 1. asymptomatická;
 2. Ischémia záťaže sprevádzaná krívaním;
 3. Zvyšok ischémie, keď sa bolesť objaví aj počas odpočinku;
 4. Zvyšok ischémie s výskytom nekrózy.

Niekedy sa fáza 3 nazýva kritická ischémia a štádium 4 sa diagnostikuje, keď sa začnú objavovať vredy. Kritická ischémia je diagnostikovaná u 500 až 1 000 pacientov na každý milión ľudí. Percento úspešnej liečby podľa OANSC je nízke: počet amputácií dosahuje 20% z celkového počtu pacientov a rovnaké percento úmrtnosti v prvom roku liečby kritickej formy.

Existuje ďalšia klasifikácia aterosklerózy dolných končatín, ktorá je obľúbená aj u lekárov. Prvé štádium ochorenia je predklinické, vyznačujúce sa porušením lipidového metabolizmu. Bolestivé pocity vznikajú po dlhej prechádzke (viac ako 1 km) a pri veľkom zaťažení. Zvyšok symptómov obvykle chýba. Druhá fáza je charakterizovaná vyplnením lúmenu krvných ciev 60 až 80%, čo sa prejavuje bolesťou pri chôdzi aj na krátke vzdialenosti. V treťom štádiu dochádza k silnej bolesti aj pri prejdení 50 m. Posledné štádium choroby je sprevádzané výskytom trofických vredov, nekrózou a gangrénou. Bolestivé pocity nezmiznú ani v noci.

Diagnóza choroby

Diagnóza je lekársky záver o chorobe a stave pacienta, ktorý je napísaný v súlade so všeobecne akceptovanou terminológiou, klasifikáciou a nomenklatúrou choroby. Zadáva sa do anamnézy pacienta.

Diagnostika aterosklerózy ciev dolných končatín zahŕňa niekoľko povinných štádií:

 • Štúdium symptómov;
 • Užívanie anamnézy;
 • Vyšetrenie pacienta;
 • Analýza laboratórnych krvných testov;
 • Doplnkový výskum.

Pri prvej návšteve sa objasňujú sťažnosti, čas nástupu príznakov a ich trvanie, vzťah k času jedenia a stresu..

 • Intenzita a lokalizácia bolesti;
 • Prítomnosť celkovej slabosti, zimnice, únavy;
 • Prítomnosť infekčných chorôb;
 • Prítomnosť chronických chorôb srdca, pečene, obličiek.

Získané údaje sú zaznamenané v anamnéze. Ambulantná karta tiež označuje sociálne a fyzické údaje pacienta, diagnostické opatrenia, hmotnosť a vek.

Diagnostické metódy

Pri sťažovaní sa na príznaky aterosklerózy je pacientovi predpísané biochemické vyšetrenie krvi na zistenie hladiny lipidov a cholesterolu v krvi. Pri vyšetrení pacienta sa pozornosť venuje pokožke: na postihnutej nohe je zvyčajne hustejšia. Postihnuté končatiny sa vyznačujú krehkými nechtami, atrofovanými svalmi a sfarbenou kožou.

Index členok-brachiálny ukazuje stav krvného tlaku v nohách. Pozostáva z merania systolického tlaku na členky a plecia. Normálny pomer je 0,96. Pri OASNK index nepresahuje 0,5.

Diagnostické metódy a predpisovanie liečby závisia od stupňa ochorenia..

Štandardné diagnostické metódy zahŕňajú:

 • Krvný test na D-lipidy;
 • Coagulogram;
 • Ultrazvuk aorty a nôh;
 • Dopplerova ultrasonografia;
 • Periférna arteriografia
 • MR angiografia;
 • Počítačová multispirálna tomografia;
 • angiografia;
 • Posúdenie pulzácie žíl dolných končatín.

Z vizuálneho hľadiska sa dynamika vývoja patológie určuje pomocou fotografií postihnutých oblastí tela. Na objasnenie diagnózy sa používajú rôzne testy. Jednoduchý test pomáha posúdiť stupeň anemizácie tkaniva: pacient zdvihne nohy z ležiacej polohy pod uhlom 45 °. Lekár určí, akou rýchlosťou chodidlá blednú a unavia sa.

Testy tiež zahŕňajú funkčné testy. Pre Burdekoov test musí pacient ohnúť nohu na koleno. Narušený prietok krvi je určený výskytom červenkasto-modrého odtieňa pokožky. Test Shamov-Sitenko sa vykonáva na stehne alebo ramene: nasadí sa manžeta, do ktorej sa privádza vzduch. Po 5 sekundách sa vzduch uvoľní a zaznamená sa doba regenerácie pokožky. Pri zdravej končatine sa normálna farba pokožky vracia po 30 sekundách, s patológiou - po 70 až 90 sekundách. Moshkovichov test sa odohráva. Nohy musia byť nadvihnuté v pravom uhle počas 2-4 minút. Počas tejto doby chodidlá zblednú a pacient vstane. Zdravá noha sa vráti k normálnej farbe pokožky za 8-10 sekúnd, postihnutá noha - za 60-80 sekúnd.

Liečba aterosklerózy

Na liečenie aterosklerózy ciev dolných končatín sú predpísané komplexné opatrenia: lieková alebo chirurgická terapia, zmeny životného štýlu, strava. Ak je príčinou choroby sedavý spôsob života, potom sa predpisujú fyzioterapeutické cvičenia a masáž dolných končatín. Pri častom strese môže byť pacientovi predpísaná zmena práce.

diéta

Úspešná liečba tohto ochorenia nie je možná bez prísnej stravy. Zákaz sa vzťahuje na výrobky s vysokým obsahom živočíšnych tukov: maslo, kyslá smotana a syr, tvaroh, jahňacie, bravčové, hovädzie a vnútornosti. Strava na aterosklerózu ciev nôh zakazuje výrobky vyrobené z pšeničnej múky, cukru, soli, alkoholu, kávy, pečiva.

Na zlepšenie funkcie čriev a zlepšenie zloženia krvi je potrebné do stravy zaviesť viac čerstvej zeleniny a ovocia bohatého na vlákninu. Aby ste odstránili zlý cholesterol z krvi a nasýtili telo vitamínom C, musíte jesť asi 100 - 150 g bielej kapusty denne. Medzi jedlá v ponuke patrí cesnak a cibuľa, rakytník alebo olej z rakytníka, čučoriedka, sušené marhule a čučoriedky.

Ak je ateroskleróza spojená s nadváhou, potom je predpísaná strava na jej hladké zníženie. Musíte spotrebovať najviac 2000 kcal za deň. Maximálne množstvo tuku je 60 g za deň, z čoho 40 g by mali byť rastlinné tuky.

Užitočné je teľacie, morčacie a králičie mäso, prepelica, nízkotučné odrody morských rýb a mliečnych výrobkov. Je vhodné nahradiť pšeničný chlieb ražným chlebom: obsahuje viac vlákniny a vitamínov. Do denného menu musíte zahrnúť aj ražné vločky alebo otruby. Od ryže a krupice sa tiež bude musieť upustiť v prospech ovsených vločiek a pohánky, bulguru. Užitočnejšie je ochutiť zeleninové šaláty sezamovým, olivovým, orechovým olejom. Bohaté mäso alebo kuracie vývary sú povolené raz týždenne.

Na zníženie hladiny cholesterolu v krvi potrebujete potraviny s vysokým obsahom jódu a vápnika: krevety, morské riasy, chobotnice, mušle. Dni nalačno na kefír s nízkym obsahom tuku a jogurte, zelenine a ovocí sú potrebné raz týždenne.

Drogová terapia

Ateroskleróza dolných končatín druhého stupňa je liečená liekmi a tradičnou medicínou. Samotné zmeny v životnom štýle a strave nestačia na vyliečenie tejto formy choroby. Lieky sa predpisujú na základe stupňa choroby, sprievodných chronických ochorení, veku, hmotnosti a celkového stavu pacienta. Všetky lieky na liečbu aterosklerózy sú rozdelené do niekoľkých skupín..

Prvý zahŕňa betablokátory, ktorých úlohou je znižovať krvný tlak a znižovať srdcový rytmus. Druhá obsahuje fibráty - lieky, ktoré znižujú množstvo organických tukov v plazme a korigujú metabolizmus lipidov. Tretiu skupinu tvoria statíny. Sú potrebné na zníženie viskozity krvi a procesu výroby enzýmov zodpovedných za cholesterol. Statíny najnovšej generácie tiež zvyšujú dobrý cholesterol a lipidovú aktivitu s vysokou a veľmi vysokou hustotou.

Ďalšia skupina zahŕňa antikoagulanciá. Znižujú viskozitu krvi. Skupina protidoštičkových látok zahrnuje silné imunostimulanty, ktorých úlohou je zvyšovať fyzickú vytrvalosť, výživu svalového tkaniva a zvyšovať celkový tonus. Ďalšou skupinou liekov sú sekvestranty žlčových kyselín. Vytvárajú neabsorbovateľné komplexy mastných kyselín a cholesterolu v čreve, čo vedie k zníženiu hladiny cholesterolu v krvi ak zvýšeniu uvoľňovania žlčových kyselín z tela..

Samostatne sa pacientom predpisujú antispasmodiká, ak sa vyskytujú časté bolesti nôh alebo sa zhoršuje ich pohyblivosť. Na odstránenie príznakov hypertenzie, ktorá sprevádza aterosklerózu, sa predpisujú prípravky kyseliny nikotínovej. Regulujú metabolické procesy, znižujú hladinu cholesterolu, znižujú krvný tlak a posilňujú steny krvných ciev.

Ďalej je možné predpísať masti a gély na odstránenie opuchy, zníženie bolesti a obnovenie pohyblivosti. Masti sú tiež protizápalové a urýchľujú proces hojenia.

Chirurgická liečba choroby

Chirurgia sa predpisuje iba v prípadoch, keď je ohrozený život pacienta. Chirurgická liečba aterosklerózy sa vykonáva niekoľkými metódami:

 • Obtoková chirurgia. Spočíva v implantácii skratu, cez ktorý prúdi krv obchádzajúcou upchatú cievu;
 • Protetika. Počas operácie sa časť postihnutej cievy odstráni a na jej miesto sa nainštaluje protéza;
 • Endarterektomie. Používa sa na nepodstatné vazokonstrikcie, spočíva v vyčistení cievy od plakov a krvných zrazenín;
 • Balóniková angioplastika. Je založená na expanzii lúmenu tepny inštaláciou balónika, do ktorého sa privádza vzduch;
 • Stentu. Podstatou metódy je inštalácia stentu do cievy, ktorý rozširuje artériu a obnovuje normálny prietok krvi.

Autodermoplastika sa vykonáva na odstránenie trofických vredov, ktoré nemožno liečiť konvenčnou liečbou. Sympatektómia pri ateroskleróze dolných končatín sa tiež používa na zlepšenie stavu krvných ciev, artérií a kapilár. Podstatou operácie je orezanie alebo odrezanie určitého segmentu sympatického nervového systému. Vykonáva sa injekciou alebo chirurgickým zákrokom. Napriek tomu, že operácia má pozitívny výsledok, jej účinok na organizmus a následný vývoj choroby sa stále skúma..

Ak lieková terapia neprináša potrebné výsledky a choroba sa zmení na gangrénu, uskutočnia sa rekonštrukčné operácie av pokročilých prípadoch amputácia..

Fyzické cvičenia

Dôležitou súčasťou liečby aterosklerózy je zvyšovanie fyzickej aktivity pacienta, ako aj dodržiavanie diéty. Cieľom nápravnej gymnastiky je schopnosť normálnej chôdze, normalizácia krvného obehu v dolných končatinách a eliminácia rizika vzniku nekrózy..

Zvyčajne začínajú terapeutickým chôdzou:

 • Pacient začne kráčať normálnou rýchlosťou 4 až 5 km / h;
 • Pri prvom náznaku únavy sa rýchlosť zníži na 2 km / h;
 • Keď bolesti a únava ustúpia - zvyčajne trvá 3 až 5 minút - návrat k normálnej rýchlosti.

Každý deň musíte prejsť od 3 do 5 km. Prechádzka umožní nielen normalizovať prietok krvi v priebehu niekoľkých mesiacov, ale tiež posilní svaly, zlepší stav CVS. Lekárska chôdza je prevencia srdcových záchvatov, pľúc a srdcového zlyhania.

Chôdza môže byť samostatnou liečbou alebo môže byť súčasťou komplexu fyzioterapeutických cvičení spolu s cvičeniami na dýchanie a posilnenie dolných končatín..

Ľudové lieky na liečbu aterosklerózy

Tradičné lieky sa často predpisujú okrem diét a liekov počas obdobia zotavenia po operácii. Nezávislé používanie ľudových prostriedkov bez súhlasu lekára je neprijateľné: infúzie a odvary môžu byť nekompatibilné s liekmi, ktoré prinesú viac škody..

Recepty tradičnej medicíny sú zamerané na obnovenie elasticity cievnych stien, posilnenie vaskulárneho systému tela, zničenie aterosklerotických plakov a zbavenie tela od cholesterolu a toxínov. Niektoré poplatky tiež posilňujú imunitný systém, znižujú hmotnosť, normalizujú krvný tlak a prácu nervového systému.

Med je súčasťou mnohých receptov. Pre OASNK sú užitočné sladký ďatelinový med, lipa, pohánka a horský med, ďatelinový med, trstinový med. V čistej forme vezmite 1 polievkovú lyžicu. pred raňajkami a obedom. Môžete si vziať med a kurz navrhnutý na 2 týždne: riediť polievkovú lyžicu v litri vody. jablčný ocot a 2 lyžice. med. Vypite objem počas dňa na 1/2 šálky. Ráno je dobré jesť 1 polievková lyžica. zmesi medu, nerafinovaného rastlinného oleja a citrónovej šťavy.

Užitočné tinktúry pre aterosklerózu:

 • Prejdite 10 citrónov cez mlynček na mäso, nasekajte 10 hláv cesnaku. Miešajte v litri medu. Trvajte na tom, že počas dňa budete na tmavom mieste. Užívajte 4 lyžičky denne;
 • Nasekajte 50 g cesnaku alebo pretlačte lisom, nalejte 200 ml vodky. Trvajte na zmesi na tmavom mieste počas 7-9 dní. Vypite 10 kvapiek zriedených vo vode trikrát denne. Medzi kurzami si urobte prestávku 2 mesiace;
 • Lyžicu kôprového semienka rozomeleme na múku, nalejeme 250 ml vriacej vody. Trvajte na tom, 15 minút. Užívajte 4-krát denne.

Z rastlinných bradaviek sú užitočné uhorky, cvikla, červená repa, mrkva zeler, jablková mrkva.

Obklady a liečebné kúpele

Použitie obkladov na aterosklerózu pomôže zmierniť bolesť, upokojiť pokožku, zlepšiť prietok krvi a normalizovať krvný tlak. Môžete použiť pre bylinnú bylinkovú zbierku rovnakých častí harmančeka, ľubovníka bodkovaného, ​​banánovníka, šalvie a šnúrky. Zmes sa naleje do pohára vriacej vody a trvá na tom 15 až 20 minút, po čom sa zahreje na príjemnú teplotu. Pred aplikáciou obkladu umyte postihnutú časť nohy mydlom a vykonajte hrejivú masáž. Gáza je zvlhčená infúziou a aplikovaná na pokožku a na zachovanie tepla je navrchu navinutá fóliou a uterákom. Postup sa opakuje dvakrát denne. Kurz je 21 dní. Môžete to zopakovať až po 6 mesiacoch..

Pred spaním si postihnuté miesto votrite zmesou z prírodných rakytníka a olivového oleja. Trvanie kurzu - 15 dní.

Teplé kúpele sa používajú na obnovenie krvného obehu. Nohy nemôžete stúpať v horúcej vode. Do vody sa pridá čerstvá žihľava, harmanček alebo ľubovník bodkovaný. Musíte sa vykúpať asi 25 - 35 minút. Ak je ochorenie sprevádzané prerušovanou klaudikáciou, musíte si urobiť soľné kúpele. Asi 3 kg morskej soli sa zriedi vodou, trvanie postupu je od 20 do 40 minút.

Prevencia choroby

Aby ste zabránili vzniku a rozvoju aterosklerózy nôh, musíte postupovať podľa jednoduchých klinických pokynov. Prvým z nich je monitorovanie zdravia nôh v prítomnosti genetickej predispozície a ak sa objavia alarmujúce príznaky, konzultujte s lekárom. Odporúča sa, aby ľudia nad 40 rokov absolvovali skúšku dvakrát ročne.

Ak chcete udržiavať zloženie krvi a stav stien krvných ciev v dobrom stave, musíte neustále dodržiavať stravu: vzdajte sa sladkých a mastných jedál, destilátov a sýtených nápojov, rýchleho občerstvenia, uhoriek a horúceho korenia. Musíte sa tiež vzdať fajčenia a alkoholických nápojov. Pohárik vína pri večeri za týždeň nebude bolieť, ale nadmerné požívanie alkoholu povedie k rýchlemu rozvoju aterosklerotických usadenín. Do stravy pridajte viac čerstvej zeleniny a ovocia, parených jedál, orechov a morských plodov.

Ďalším dôležitým odporúčaním je sledovať vašu váhu a viesť aktívny životný štýl. Nadváha nielen zvyšuje zaťaženie nôh, ale je tiež príčinou narušeného lipidového procesu, chorôb srdca a ciev. Fyzická nečinnosť negatívne ovplyvňuje krvný obeh v dolných končatinách, vedie k stagnujúcim procesom a zníženiu pohyblivosti kĺbov a väzov..

Prevencia tiež zahŕňa vyhýbanie sa tesnej obuvi. Lekári odporúčajú chôdzu naboso na tráve, piesku, vode v lete. Je to vynikajúca masáž chodidiel, ktorá zlepšuje pohyb krvi a lymfy. Je tiež potrebné vyhnúť sa stresovým situáciám a pracovať večer, vytvoriť režim odpočinku a spánku..

Ateroskleróza ciev a tepien nôh je jednou z najbežnejších chorôb. Nebezpečenstvo choroby v jej nepostrehnuteľnom vývoji v skorých štádiách: často sa príznaky aterosklerózy rovnajú únave alebo dôsledkom nosenia nepohodlnej obuvi..

Diagnóza a liečba aterosklerózy sa uskutočňuje v niekoľkých štádiách a závisí od štádia choroby, prítomnosti sprievodných chorôb a zápalových procesov, veku a pohlavia. V počiatočnej fáze môže liečba pozostávať iba zo zmien životného štýlu. Liečba liekom je predpísaná, ak je cieva blokovaná 50% alebo viac. K chirurgickým metódam sa pristupuje iba vtedy, ak lieky nemajú pozitívny účinok a je ohrozený život pacienta. Ak nebudete postupovať podľa odporúčaní a predpisov lekára, môže byť choroba fatálna. Úmrtnosť na ischémiu dolných končatín pri ateroskleróze je 61%.

Up